SUBVENCIONS: Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici

Destinataris

Els destinataris d'aquest programa són els propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats, en filera i d'edificis residencials plurifamiliars d'habitatge (tipologia residencial col·lectiva), així com dels habitatges que el composen. També es podran acollir les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris.
 

Requisits dels edificis objecte de les actuacions subvencionables

Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 

Actuacions subvencionables

Els edificis que vulguin realitzar accions subvencionables han de tenir la Inspecció Tècnica de l'edifici (ITE) prèvia a les actuacions a realitzar i el certificat d'eficiència energètica (CEE).

Seran actuacions subvencionables de la millora o rehabilitació d'edificis, aquelles inicialitzades amb data posterior 1 de febrer de 2020, excepte el Consorci Metropolità de l'Habitatge, a partir de la publicació de la convocatòria (CMH) i que aconsegueixin:

  • Reduir com a mínim un 30% el consum d'energia primària no renovable.
  • Reduir un 25% (zona climàtica C) o un 35% (zona climàtica D i E) la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració. No hi ha requisits de reducció d’estalvi de demanda d’energia anual global de calefacció i refrigeració per la zona climàtica B.
  • Edificis subjectes a un nivell de protecció històric o arquitectònic demostrable en els quals estiguin limitades les actuacions sobre l'envolupant tèrmica, no hauran de complir el requisit de reducció de demanda. Hauran de complir els valors establerts en les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.
  • Els edificis que hagin realitzat en els últims 4 anys intervencions de millora d'eficiència energètica en les quals es pugui acreditar que es va reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en els valors abans indicats, queden eximits del requisit de reducció de demanda. Si no s'aconsegueix el requisit de reducció, es podran sumar les reduccions aconseguides en l’actuació o les actuacions realitzades en els últims 4 anys amb les assolibles amb la nova actuació proposada objecte de la sol·licitud. Per acreditar aquest estalvi caldrà fer-ho a través d’un informe de justificació del compliment del requisit de demanda anual global de calefacció i refrigeració a partir del certificat d'eficiència energètica preexistent (abans de les intervencions que justifiquen l'estalvi de demanda) realitzat amb el mateix programa reconegut i la mateixa versió, i subscrit per un tècnic competent.