Avís Legal:

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?
Identitat: Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)
NIF: Q-5856228A
Adreça social: Carrer Mallorca, 214, ent. 5a – 08008 Barcelona
Telèfon: 934510202
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@cafbl.cat

Drets i obligacions de l'Usuari?
L'accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús vigents a cada moment. Els usuaris han de llegir atentament el present Avís Legal sempre que accedeixin a la Web. La utilització de qualsevol dels serveis oferts atribueix, des del seu començament, la condició d'Usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d'aquest Avís Legal.

Per a l'accés als serveis de la Web, en tot el que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d'obligacions, l'Usuari haurà de ser major d'edat i disposar de la capacitat legal i tenir representació necessària per a contractar.

L'ús dels serveis oferts a la Web implica que l'Usuari ha acceptat complir amb els requisits d'aquests serveis i l'Avís Legal de la Web. L'Usuari que accedeix a la Web es compromet a complir aquest Avís Legal i les especials instruccions d'ús que se li mostrin a cada moment. Tanmateix, es compromet a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i amb bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que es tracti.

Així, l'Usuari no podrà efectuar modificació ni alteració en els continguts de la Web, exceptuant les dades que l'Usuari hagi introduït, ni podrà perjudicar de cap forma la seva integritat o funcionament. El CAFBL podrà suprimir o suspendre l'accés a la Web a l'Usuari que hagi incomplert qualsevol de les obligacions expressades en aquest Avís Legal.

L'Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les obligacions establertes respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència dels mateixos, causi al CAFBL.

Modificacions
CAFBL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat
CAFBL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CAFBL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CAFBL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pogués patir l'usuari per la navegació per Internet.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
CAFBL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos - marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CAFBL . Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CAFBL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de CAFBL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CAFBL.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)
El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre CAFBL i l'usuari.

CAFBL disposa d'un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Exclusió de Responsabilitat
El CAFBL es reserva el dret a interrompre l'accés al Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

El CAFBL no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari derivats d'aquesta informació.

El CAFBL no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari derivats d'errors en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del Servei de la Web o per causes de força major.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
CAFBL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i CAFBL es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. CAFBL té el seu domicili a Barcelona, Espanya.

DARRERA ACTUALITZACIÓ: Barcelona. Març del 2022