Agència de l'Habitatge de Catalunya

General

Aquests ajusts també podran ser demanats per a propietat vertical? O només per a propietats horitzontals?
En els dos casos es podran demanar els ajuts.


Quines eines té un administrador o una comunitat per saber si pot optar a les ajudes?
Per saber si l'immoble pot assumir la reducció del 30% en el consum d'energia primària no renovable i la reducció del 25 o 35% de la demanda anual global de calefacció i refrigeració, percentatge que varia segons la zona climàtica on es trobi l'immoble, hem de contactar amb un tècnic qualificat perquè valori si es poden emprendre accions per assumir les reduccions comentades anteriorment.


Els edificis protegits diu que s'eximeixen de complir requisits, però no diu que no puguin rebre ajuts, no?
En l'Art. 33 del decret Llei 853/2021 i a la convocatòria, fa un aclariment de sota quina regularització es poden aplicar les subvencions per aquells edificis subjectes a algun nivell de protecció, envers el compliment del CTE referents a certs valors tèrmics de la façana (transmitància i permeabilitat a l'aire).


Quina és la data màxima de finalització de l'obra?
La data màxima de finalització d’obra i documentació presentada és el juny del 2026 marcat en l'art. 30 del Decret Llei 853/2021 i a la convocatòria de l'AHC.


¿Continuaran existint tant les subvencions a fons perdut com els crèdits públics, com en anys anteriors?
La Generalitat de Catalunya ha signat un conveni amb diferents entitats bancàries per oferir finançament amb condicions especials per les obres relacionades en la rehabilitació d'eficiència energètica.


Els edificis amb majoria de propietaris com a 2a residència poden acollir-se?
Sí, en el programa 3 l'única restricció que té en aquest aspecte és que el mínim del 50% de la superfície construïda estigui destinada a habitatge.Tècnica Arquitectura

Diferència entre reducció de demanda i de consum?
El consum d'energia primària no renovable és la quantitat d'energia que consumeix un edifici, obtinguda per mitjans no renovables, (hidrocarburs, gas, petroli, electricitat) Demanda energètica anual global és la quantitat d'energia que cal per satisfer unes necessitats tèrmiques de comfort (calefacció o refrigeració). Lògicament, aquestes necessitats són diferents depenent de la ubicació de l'edifici (no és el mateix un edifici a alta muntanya que un edifici a prop del mar).Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Agència de l'Habitatge de Catalunya