POLÍTICA DE PRIVADESA:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)
NIF: Q-5856228-A

Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: dpd@cafbl.cat.

Finalitat: Ordenar, representar i defensar l'activitat professional, vetllant perquè l'actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació amb l'exercici professional i garantint el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. Així com qualsevol gestió que es pugui derivar de les gestions que pugui realitzar CAFBL.

Legitimacions: Decreto 693/1968 de l'1 d'abril, Estatuts del CAFBL, consentiment inequívoc, obligacions legals, interès legítim i compliment d'interessos públics.

Destinataris: El CAFBL només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d'obligacions estatutàries i obligacions legals. Així com Administracions Públiques o privades amb competència.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)
NIF: Q-5856228A
Adreça social: Carrer Mallorca, 214, ent. 5a – 08008 Barcelona
Telèfon: 934510202
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@cafbl.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Al CAFBL tractem la informació que ens faciliten amb la finalitat principal d'ordenar, representar i defensar l'activitat professional, vetllant perquè l'actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació amb l'exercici professional i garantint el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. Així com qualsevol gestió que es pugui derivar de les gestions que pugui realitzar CAFBL.

Les finalitats principals per les que podem tractar les seves dades, ja sigui per complir amb obligacions estatutàries, obligacions legals, interessos públics, interessos legítims o en base al seu consentiment, són la gestió de les dades relatives a:

 • La gestió de la seva incorporació al col·legi com a persona col·legiada i per a l'exercici dels drets i compliment de les obligacions que es derivin d'aquesta incorporació.
 • Enviament d'informació d'interès col·legial, de les empreses col·laboradores i especialment dels serveis que el col·legi posa a disposició de les persones col·legiades.
 • La gestió per a l'ús dels serveis que el col·legi ofereix a les persones col·legiades.
 • La gestió i comunicació de les activitats formatives, en compliment de l'obligació pública de promoció de la formació continuada de les persones col·legiades.
 • La gestió deontològica, la relativa a queixes, denúncies i sancions professionals.
 • La realització de tots els procediments necessaris per al control i gestió del registre d'entrada i sortida de documents i distribució de la documentació als departaments corresponents.
 • La gestió i organització d'activitats culturals, realització de tallers i atorgament i lliurament de premis.
 • L'organització, comunicació i celebració d'esdeveniments, fires, congressos i similars.
 • La gestió relacionada amb les revistes i publicacions i la seva recepció per part de les persones col·legiades.
 • La gestió de la borsa de treball, servei d'ocupació i d'emprenedoria, AFCjob.
 • L'elaboració d'estudis i enquestes sobre l'estat actual i perspectives de la professió d'Administrador de Finques.
 • La gestió de les dades dels col·legiats que realitzin funcions d'agents immobiliaris, perits o altres especialitats professionals.
 • La gestió de les dades dels Oficials Habilitats que prestin serveis laborals als col·legiats.
 • La gestió i comunicació a la corredoria i a la companyia d'assegurances de tot el referent a les pòlisses col·lectives.
 • La gestió de les dades derivades de la política de qualitat de la Corporació, queixes, reclamacions i suggeriments, amb la finalitat de millorar els serveis i l'atenció a les persones col·legiades i donar suport a les gestions integrals dels serveis col·legials i, en definitiva, per a resoldre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses.
L'informem que per als tractaments que requereixen del seu consentiment i per tant, tractaments de dades dels col·legiats que no siguin necessaris per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims del CAFBL degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, els col·legiats, en qualsevol moment poden modular i revocar el consentiment per a aquests tractaments, com per exemple comunicacions de serveis o activitats dels diferents òrgans del CAFBL, revocar el seu consentiment o demanar més informació enviant un correu a dpd@cafbl.cat.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil sense el seu consentiment previ i informat en els casos que la base de legitimació sigui el seu consentiment.

Per quant temps conservarem les teves dades?
Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per a la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament, fins a finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base de legitimació per al tractament de les teves dades és la vinculació com a col·legiat al CAFBL en compliment de les seves obligacions estatutàries i legals. La base de legitimació per al tractament de les seves dades per a la finalitat d'enviar-li informació d'activitats, serveis i esdeveniments del CAFBL que puguin ser del seu interès i que no sigui necessari per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims del CAFBL degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, és l'aportació del consentiment sense que en cap cas la seva retirada condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries com a col·legiat. Pel que vincula a la gestió de la web la legitimació del tractament és el consentiment de l'interessat.

Quins són els destinataris de les teves dades?
 • Les dades seran cedides, d'acord amb la legislació vigent, al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, al Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques de Catalunya i a les Administracions Públiques competents, així com també, quan sigui necessari per complir amb obligacions estatutàries i legals.
Les categories de dades que es tracten són:
 • Les dades que pot tractar el responsable de tractament inclou les següents categories: dades i codis d'identificació, adreça postal i electrònica, informació comercial, dades econòmiques, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades de detalls de lloc de treball i d'activitats professionals, financeres, de mutualitats i d'assegurances, nom i cognoms, telèfon de contacte i imatge.
Quins són els seus drets quan ens facilita les teves dades?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al CAFBL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El CAFBL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el Reglament Europeu de Protecció de Dades.
 • En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.
 • Sens perjudici de l'exercici dels seus drets davant el responsable de tractament, també pot presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, telèfon 935527800.
Les dades que ha facilitat es tractaran pel CAFBL d'acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l'informa que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació o oposició al seu tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades a la següent adreça de correu electrònic: dpd@cafbl.cat.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els següents requisits:
 • Presentació d'un escrit a l'adreça mencionada a l'apartat anterior.
 • L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els requisits legals següents:
  • Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s'acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

ACTUALITZACIÓ DOCUMENT: Barcelona, març del 2022